Podpora vysokoškolských projektov v školskom roku 2013/2014

 
 

Tento rok dáme šancu mladým, aby
mohli zahlasovať za projekt, ktorý
ich osloví a mali reálnu šancu zapojiť
sa do hlasovania.

Cieľ grantového programu

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje 2. ročník grantového programu Podpora vysokoškolských projektov. Cieľom programu je podpora projektov, ktoré predložia slovenské vysoké školy a univerzity a v študentskom hlasovaní cez facebookovú aplikáciu získajú najväčí počet hlasov. Z fondu bude na tento účel prerozdelená celková suma 30 000 EUR.
 

Oblasti podpory

O grant je možné žiadať na projekty, ktoré podporia vzdelávanie.

Grant je možné žiadať na nasledovné projektové zámery:

 • Študentské médiá (časopisy, noviny rádiá a pod.),
 • Podpora publikačnej činnosti (skriptá, odborná študijná literatúra pre študentov),
 • Študentské projekty zamerané pre širokú verejnosť.
 • Iné projekty.

Grant nemožno žiadať na:

 • organizáciu plesov, beánií,
 • podporu doktorandského štúdia, pobytov študentov v zahraničí (medzinárodné súťaže a stáže),
 • projekty jednotlivcov,
 • mzdové a prevádzkové náklady žiadateľa,
 • už uskutočnený projekt buď celkovo alebo čiastočne.
 

Oprávnení žiadatelia o grant

Písomnú žiadosť o grant vo forme online formulára môžu predložiť slovenské vysoké školy a univerzity (buď žiadosť podá univerzita, kde štatutár = rektor alebo fakulta, štatutár = dekan).
 

Maximálna a minimálna výška grantu

 • maximálna výška grantu je: 3 000 EUR (nie je nutné žiadať o plnú výšku grantu)
 • celkové prostriedky na prerozdelenie: 30 000 EUR
 • počet projektov, ktoré podporíme: minimálne 9 (3 projekty v 3 kolách)

Projekty budú vyhodnocované k trom termínom (31.12.2013, 31.3.2014 a 30.6.2014). V každom termíne budú automaticky podporené 3 projekty s najväčším počtom hlasov – týmto spôsobom bude prerozdelených maximálne 27 000 EUR.
3 000 EUR je v grantovom programe ponechaných ako prémia (pri napríklad veľmi tesnom štvrtom mieste, za extra zaujímavý projekt a podobne). O prémii má právo rozhodnúť Slovenská sporiteľňa.

Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 90% sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 10% sumy po doručení záverečnej správy  o využití grantu a vyúčtovania projektu.

 

Časový harmonogram grantového programu

2.9.2013 vyhlásenie grant. programu
15.6.2014 záverečná uzávierka prijímania žiadostí o grant 
Priebežné vyhodnotenie projektov na základe hlasovania sa nachádza na www.space.sk/vsprojekty – - podporené budú 3 projekty s najvyšším počtom hlasov k trom termínom:  
31.12.2013 3 projekty (čerpanie grantu od 1.1.2014)
31.3.2014 3 projekty (čerpanie grantu od 1.4.2014)
30.6.2014 3 projekty (čerpanie grantu od 1.7.2014)
priebežne podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi, prideľovanie prostriedkov (1. splátka grantu vo výške 90 % grantu)
1.1.– - 30.9.2014  realizácia projektov
30.9.2014 uzávierka pre zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním
15.10.2014 kontrola záverečných správ a vyúčtovaní (2. splátka grantu vo výške 10 % grantu)
 

Zasielanie projektov

Žiadosť o grant prijímame iba cez elektronický formulár na webovej adrese: www.darca.sk najneskôr do 15. júla 2014.

Registráciu a požadované údaje vypĺňa subjekt, ktorý sa uchádza o podporu, postup:
6.1. Otvorte si stránku www.darca.sk.
6.2. V časti Registrácia si vytvorte osobné konto. Po zadaní registračných údajov zvoľte možnosť Darca: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a ako Program: SLSP Podpora vysokoškolských projektov 2014. Zapamätajte si login a heslo. Ak aj už bol prijímateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje. 
6.3. Na v registrácii zadanú emailovú adresu vám príde email, ktorý slúži na overenie emailovej adresy. Kliknite na link v emaile pre jeho aktiváciu. Týmto je vaša registrácia úspešne ukončená.
6.4. Vráťte sa na www.darca.sk a v časti Prihlásenie napíšte váš predtým zaregistrovaný login a heslo.
6.5. V časti Náš projekt vyplňte online formulár. Pred vyplnením formulára je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište Vášho osobného konta. Políčka pre vyplnenie Vašich emailových adries vo formulári sú povinné. Priebežne ukladajte vyplnené dáta. Nie je potrebné vyplniť celý formulár naraz, môžete sa aj odhlásiť a potom znovu prihlásiť a vrátiť k rozpísanému projektu.
6.6.Projekt podáte záverečným potvrdením na karte č. 8. s názvom „Sumarizácia projektu“ - Potvrdiť a odoslať projekt.

 

Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov

Projekty, ktoré budú spĺňať stanovené oblasti podpory a budú zaslané v stanovenom termíne, budú zverejnené na internete na www.space.sk, kde bude umožnené hlasovanie za vybraný projekt cez facebookovú aplikáciu.
Projekty budú zverejnené na hlasovanie do 5-tich pracovných dní od ich zaslania cez elektronický formulár na www.darca.sk.

Hlasovanie je možné iba pre tých, ktorí majú konto na facebooku.
Každý užívateľ facebooku môže hlasovať za ľubovoľné množstvo projektov, za každý projekt iba jedenkrát.

Prijímanie projektov na www.darca.sk bude aktívne od 2.9.2013.

Projekty môžu byť zverejnené na webe aj počas obdobia napr. dvoch uzávierok vyhodnocovania. Projekt bude stiahnutý v prípade, keď sa dostane medzi podporené projekty alebo v prípade, že z hľadiska svojho časového harmonogramu prestane by aktuálny (nie je možné hlasovať za projekt, pri ktorom už termíny aktivít uplynuli). čerpanie grantu je moné a po jeho schválení. Grant nemožno využiť na financovanie uskutočnených aktivít, ktoré sa konali pred schválením projektu.

Výsledky hlasovania budú zverejnené následne po uzávierke prostredníctvom webového portálu www.darca.sk, www.space.skwww.nadaciaslsp.sk .
Výsledky budú žiadateľom oznámené na ich osobnom konte projektu v sekcii Pošta. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

 

V prípade záujmu o konzultáciu uprednostnite, prosím, otázky v písomnej podobe cez sekciu Pošta vo Vašom konte na www.darca.sk, v nevyhnutných prípadoch kontaktujte priamo programového koordinátora Nadácie Pontis, tel.: 02/5710 8127
alebo
PR špecialistu zo Slovenskej sporiteľne: Zuzanu Kolčákovú, tel.: 02/486 24374, e-mail: kolcakova.zuzana@slsp.sk.