Otvorený grant Obce bližšie k vám 2015

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grant zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodnéhodedičstva našich obcí. Nadácia prerozdelí v grantovom programe prostriedky v celkovej výške 70 tisíc eur. Hodnotiaca komisia rozhodne o rozdelení prostriedkov medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne organizácie zastupujúce aktívnych občanov.

 
 

OZNAM

Vzhľadom k veľkému počtu prihlásených žiadostí o grant budú výsledky komunikované do 31.5.2015.

Oblasti podpory

 V programe je možné žiadať o grant na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich oblastí: 

 • udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch; 
 • obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti; 
 • ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

Vzhľadom na obmedzené prostriedky budú podporené iba kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnovu pamiatok budeme podporovať iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo projekt k jeho sprístupneniu povedie. 

Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.

 

Výška podpory, kritéria výberu, podmienky spolufinancovania projektov 

Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 3.000 eur a maximálnej sume 7.500 eur. 

Zároveň očakávame, že obec/mesto projekt bude mať na projekte finančnú spoluúčasť vo výške podľa oblasti, v ktorej obec žiada o podporu:

 • kultúrne podujatia – minimálne 50% výšky celkového rozpočtu,
 • pamiatky – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu;
 • prírodne prostredie obce – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu. 

Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

Dôležitým kritériom pri výbere úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod.

Nepodporíme aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu.

 

Oprávnení žiadatelia o grant 

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

- samospráva – obec alebo mesto;

- mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy. 

V prípade, že je žiadateľom iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie starostu, resp. primátora k predkladanému projektu. Z jednej obce/mesta môže byť v tomto grantovom programe predložený maximálne 1 projekt

 

O grant sa nemôžu uchádzať:

- podnikateľské subjekty ani podnikatelia (živnostníci);

- fyzické osoby.

 

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu 

Grant možno použiť najmä na materiálne, organizačné a komunikačné náklady. Odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu môžu tvoriť maximálne 20 % výšky požadovaného grantu z Nadácie Slovenskej sporiteľne a zároveň celkového rozpočtu projektu. Z grantu nie je možné hradiť ani do vyúčtovania nijako ukryť odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo reportovanie projektu.

Požadovanú výšku grantu môže hodnotiaca komisia znížiť.

Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 90% sumy po podpísaní zmluvy o udelení grantu a 10% sumy po doručení kompletnej záverečnej správy a správnom vyúčtovaní grantu.

 

Časový harmonogram 

uzávierka pre podávanie žiadostí 15.4. 2015

hodnotenie 16.4. – 14.5. 2015

oznámenie výsledkov žiadateľom 15.5. 2015 (výsledky budú komunikované na www.nadaciaslsp.sk)

vzhľadom k veľkému počtu prihlásených žiadostí o grant budú výsledky komunikované do 31.5.2015

podpisovanie zmlúv s prijímateľmi 16.5. – 31.5. 2015

realizácia schválených projektov 1.6. – 30.9. 2015

termín zaslania záverečnej správy 30.9. 2015

 

Zasielanie projektov 

Najneskôr do 15. apríla 2015:

- sa registrujte na stránke podatelna.slsp.sk, pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte program podľa oblasti, v ktorej žiadate o podporu:

 • Obce bližšie k vám 2015: Kultúrne podujatia;
 • Obce bližšie k vám 2015: Pamiatky;
 • Obce bližšie k vám 2015: Prírodné prostredie 

- na overenie funkčnosti vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje vaše konto;

- cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke podatelna.slsp.sk;

- vyplňte on-line projektový formulár. Priebežne text ukladajte. Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné súčasti 

Do elektronického formulára projektu na podatelna.slsp.sk vložte:

- v časti Galéria (Prílohy) – sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO)

- sken stručného Vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je predkladateľom mimovládna organizácia

- v časti Galéria (Fotogaléria) – 2 - 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt - miesto, objekt, minulé ročníky podujatia a pod. 

Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria.

 

Hodnotenie projektov 

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín uzávierky, nebudú obsahovať povinné súčasti alebo nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu. 

Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia na základe nasledovných kritérií:

- do prípravy alebo finalizácie podoby projektu je zapojená širšia miestna komunita; 

- projekt má pre obec dlhodobý prínos;

- projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

- rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Kontrola realizácie projektov 

S úspešnými žiadateľmi uzavrie Nadácia Slovenskej sporiteľne Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez podatelna.slsp.sk a súčasne ju doručí aj poštou vrátane kópií účtovných dokladov;
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (foto alebo video dokumentácia, kópie mediálnych výstupov a pod.), ktorú bude môcť využiť Nadácia Slovenskej sporiteľne na propagačné účely.